Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Back To Home Page
*baltimoris zooparkSi mcxovrebi Simpanze xatavs suraTebs da misi 65 naxati kidec gaiyida
*axaldabadebuli cisferi veshapi iwonis imdens,ramdensac morzdili afrikuli spilo...
*cisferi veshapebi ertmanettan urtiertobisas gamoscemen ultra bgerebs.isini yvelaze xmamaglad itvleba cxovelta mier gamocemul bgerata shoris.mati mosmena 8500 kilometris mandzilzea shesadzlebeli
*chrdiloamerikul rux datvs sheudzlia ise chqara irbinos,rogorc cxens
*mdedri lomebi gacilebit mets shromoben,vidre mamrebi.nanadirevis 90%-ze meti mdedr lomebze modis
*axaldabadebuli panda ufro pataraa,vidre tagvi da iwonis daaxloebit 100 grams
*jirafis guli 22 kilograms iwonis
*kengurus yvelaze grdzeli naxtomi sigrdzeze 13 metrsa da 63 santimetrs shadgens,xolo simagleshi 3 metrs da 20 santimetrs
*bembukis xes sheudzlia erti metri gaizardos ert dge-gamis ganmavlobashi
*msoflioshi arsebuli yvela yinuli rom dadnes,zgvis done 50 metrit aiwevs
*irmis naxtomshi(cashi)aris milionobit varskvlavta dajgufeba.aq yovelwliurad axali varskvlavi chndeba
*dasavlet etiopiis mcxovreblebi dgemde icaven wess,romlis tanaxmadac cols ar aqvs ufleba qmars saxelit mimartos
*tailandis mefe moguts tavis mefobis periodshi 9016 coli yavda
*axaldabadebul bavshvs 300-dan 350-mde dzvali aqvs,roca bavshvi izrdeba zogierti dzvali sheezrdeba da mozrdil adamians 206 dzvali aqvs
*yvelaze patara dzvali adamians shua yurshi aqvs.misi sigrdze 2,6 milimetridan 3,4 milimetramdea
*sheni kani daaxloebit 3 kilograms iwonis
*sheni frchxili daaxloebit 0,05 santimetri izrdeba
*yvelaze magali adamiani iyo amerikeli robert uodlu(1918-1940).misi simagle 2 metrs da 72 santimetrs sheadgenda
*dzilis dros adamiani daaxloebit 2 saatis ganmavlobashi xedavs sizmars da wonashi iklebs 340 grams
*yoveldgiurad shen daaxloebit 17000-jer axamxameb tvalebs
*msoflioshi yvalaze gavrcelebuli saxeli aris muhamedi
*islandiis dedaqalaqi reikiaviki tbeba miwisqvesha cxeli wylebit
*qalaq los-anjelesis zedapiri daaxloebit 25% ukavia manqanebs
*amerikelebis 35%-s aqva charbi wona
*safrangetis imperatorsa sa saxelgantqmul mxedartmtavars napoleon bonapardes katebis eshinoda
*gustav malerma,cnobilma kompozitorma,musikis wera 4 wlis asakshi daiwyo
*pirveli mikroskopi 10 wlis holandielma zaqarias iansenma gamoigona
*15 wlis luis braialma sheqmna kitxvis sistema brmebisatvis
*61 wlis jozep uiefsma gadaigo pirveli fotosurati msoflioshi
*70 wlis hilda jonstouni gaxldat yvelaze ufrosi monawile olimpiuri tamashi.is axalgazrdebs ejibreboda cxenit jiritshi
*pirveli krosvordi 1913 wels gamoqveynda
*titaniki iyo pirveli gemi romelmac gamoiyena signali SOS
*fexburtshi msoflio tasis gadacemis tradicias safuzdveli chaeyara urugvaishi fexburtis federaciis(fifas)mier 1930 wlis 13 ivliss
*froridis shtatis ertma parikmaxelma qalis yvelaze magari varcxniloba gaaketa,igi 2 metrs agwevda.amisatvis mas 22 baloni tmis laqi,10 metrze meti shinioni 2,6 kvadratuli metri gazis qsovili da 200 tmis samagri daschirda.parikmaxerma tavisi shedevri erti kviris mushaobis shedegad sheqmna 6 kolegis daxmarebit.es uchveulo varcxniloba ginesisi wignshi moxvda
*ungrelma msaxiobma da jurnalistma laslo binom 1930 wels gamoigona avtokalami.am gamogonebis masiuri warmoeba 1940 wela daiwyo buenos-aireshi
*shveicariis dasavlet nawilshi arqeologebma gatxrebisas ipoves sagani,romelmac didi sensacia gamoiwvia.es gaqvavebuli sagani agmochnda puri-udzvelesi puri,omelic gamomcxvari iqna evropashi 4000 wlis winat chvenis weltagricxvamse
msoflios shvidi saocreba
didi piramida
faraonis gansasvenebeli adgilia.pirveli piramida 5000 wlis winat aigo faraon joseris brdzanebit.is aago xurotmowgvarma imxotepma.udidesi piramidis simagle 146,6 metri iyo da shedgeboda 2 300 000 uzarmazari lodisagan.am piramidas xeofsisi anu xufus piramida ewodeba
semiramidas dakiduli bagebi babilonshi
mefis sayvareli colis saxels atarebda(dzveli weltagricxvit 605-562wlebi).mefis nabuqodonosor meoris brdzanebit aq chamohqondat im droisavis arsebuli yvela mcenare.ase gachnda babilonshi pirveli botanikuri bagi,romelic 7 terasad iyo dayofili.es mshveniereba wyaldidobam imsxverpla
zevsis qandakeba olimpiashi
aq idga spilos dzvlebit da oqroti shemkuli zevsis qandakeba.chveni weltagricxvit mesame saukuneshi igi miwisdzvram daaziana ,mexute saukuneshi ki mtlianad daiwva
artemides tadzari
dzveli weltagricxvit meore ataswleulshi dgevandeli turqetis teritoriaze daarsda qalaqi efeso.misma moqalaqeebma qalaqshi aages qalwuli monadiris ,mtvaris qalgmertis   artemides tadzari.tadzari artemides 2 metris   simaglis qandakeba idga.dzveli weltagricxvit 356 wels qalaqis mkvidrma herostratem tadzari gadawva tavis gamochenis miznit
halikarnasis mavzoleumi
mcire aziis qalaq helikarnasis mshvenebad itvleboda sparsetis mefisnacvlis mavsoles gantqmuli mavzoleumi.mavsolem tavistvis saukuno gansasvenebeli aagebina.49 metri simaglis iyo.mas tavze marmarilos otxcxeniani etli edga,sadac mavsole da misi meugle artemisias qandakebebi iyo.pirvelma mavzoleumma 1800 weli gadzlo.igi daingra   miwisdzvris shedegad metormete saukuneshi
rodosis kolosi
agebis idea dzvelli weltagricxvit 304 wels gachnda.mcire aziis napirebtan mdebare patara kundzulis-mcxovreblebma mtrebs tavi daagwies da rodosis mfarvelis mis gmertis heliosis qandakebis agmartva gadawyvites.legendis mixedvit,heliosis txovnit gmertma rodosi fskeridan amozides.es 36 metri simaglis qandakeba 12 wlis ganmavlobashi igeboda.naxevari saukunis shemdeg qandakeba miwisdzvram daangria
aleqsandriis shuqura
shuqura aigo aleqsandre makedonelis brdzanebit,svetebit garshemortymuli 120 metris simaglis koshki.mrgval koshkshi mudam ento uzarmazari koconi,romelic sarkeebit irekleboda.shuqura nishans adzlevda aleqsandriis napirze momdgar xomaldebs.aleqsandriis shuquram 1000 weli gadzlo.igi miwisdzvram daangria chveniweltagricxvis 796 wels
*msoflios merve saocrebad xshirad chinetis did kedels ixsenieben,romelic msoflioshi yvelaze didi tavdacviti nagebobe da dzveli samyaros ert-erti saocrebaa.misi mshenebloba daiwyo dzveli weltagricxvit meotxe-mesame saukuneebshi.mas mravaljer miashenes axali nawilebi,ris shedegadac kedeli agmosavletidan dasavletisaken 4-5 atas kilometrze gadaichima.misi simagle 6,6 metria.zog adgilebshi 10 metrs agwevs,sigane 6,5-5,5 metri.
*saocrabata shorisaa dzveli romis arqiteqturuli dzegli kolizeumi.is romis udidesi ampiteatri iyo.mas elifsuri forma aqvas.misi sigrdze 190 metria,sigane 156 matri.tavis droe kolizeumi 50 atas mayurebels itevda.
*uaxloes momavalshi msoflios axal saocrebas indoelebi umzadeben.chrdilo indoetshi bodh gaiashi agimarteba budas qandakeba,romlis simagle 152,4 metri iqneba
1066 hits